Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Kamery mikrofilmowe
Kamery hybrydowe
  Kamery hybrydowe (35mm)
  Zeutschel OK 300 Hybrid Color
Skanery do mikrofilmów
Czytniki mikrofilmów
Wywo³ywarki
Duplikatory mikrofilmów 16 i 35mm
Urz±dzenia kontrolne
Nagrywarka plików na ta¶mie mikrofilmowej
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Zeutschel OK 300 Hybrid Color

Kamera OK 300 Hybrid Color zapewnia wysok± produkcjê oraz najwy¿sz± jako¶æ digitalizacji i analogowego zapisu dokumentów.
  • system kamery hybrydowej umo¿liwia jednoczesne skanowanie i mikrofilmowanie dokumentów do formatu A0
  • stabilna, aluminiowa konstrukcja
  • zimne ¶wiat³o, mo¿liwo¶æ halogenowego, kolorowego o¶wietlenia dla mikrofilmów w kolorze
  • wyposa¿ona w ruchom± ko³yskê, stó³ przepuszczaj±cy ¶wiat³o (w razie potrzeby z szyb±) oraz stó³ do gazet

Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl