Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Kamery mikrofilmowe
Kamery hybrydowe
Skanery do mikrofilmów
Czytniki mikrofilmów
Wywo³ywarki
Duplikatory mikrofilmów 16 i 35mm
Urz±dzenia kontrolne
Nagrywarka plików na ta¶mie mikrofilmowej
  Zeutschel OP 500
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Zeutschel OP 500

Urz±dzenie zapewniaj±ce d³ugotrwa³± archiwizacjê.
  • zapis we wszystkich najpopularniejszych formatach plików: TIFF, JPG, PDF
  • najwy¿sza produktywno¶æ
  • obszerne mo¿liwo¶ci obróbki obrazu
  • ³atwa obs³uga
  • pojemno¶æ do 600 m filmu 16 mm oraz 35 mm
  • na¶wietlanie metadanych na krawêdziach obrazu

Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl