Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Kontakt
Rekomendacje i referencje
Napisali o nas
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Rekomendacje i referencje

Autoryzacje:
Referencje
 • Biblioteka Uniwersytetu £ódzkiego [zobacz]
 • Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach [zobacz]
 • Archiwum Pañstwowe w Szczecinie [zobacz]
 • Archiwum Pañstwowe w Koszalinie [zobacz]
 • Pañstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w O¶wiêcimiu [zobacz]
 • Dolno¶l±ska Biblioteka Publiczna im.Tadeusza Mikulskiego we Wroc³awiu [zobacz]
 • Biblioteka Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie [zobacz]
 • Archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie [zobacz]
 • Biblioteka Politechniki £ódzkiej [zobacz]
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe [zobacz]
 • Archiwum Pañstwowe w Poznaniu [zobacz] [zobacz]
 • Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu [zobacz]
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwowych [zobacz] [zobacz]
 • Biblioteka Gdañska PAN [zobacz] [zobacz]
 • Instytut Pamiêci Narodowej w Warszawie
 • Politechnika Wroc³awska [zobacz]
 • Biblioteka Uniwesytecka - Uniwersytet im. Miko³aja Kopernika [zobacz]
 • Archiwum Dokumentacji Mechanicznej [zobacz]
 • Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie
 • Naukowa i Akademicka Sieæ Komputerowa (NASK)
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze [zobacz]
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 • Biblioteka Narodowa w Warszawie [zobacz] [zobacz] [zobacz]
 • Biblioteka Jagielloñska w Krakowie [zobacz] [zobacz]
 • Biblioteka Sl±ska w Katowicach
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu [zobacz] [zobacz]
 • Biblioteka Glówna Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie [zobacz]
 • Biblioteka Uniwersytecka w Lublinie
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wroc³awiu [zobacz] [zobacz]
 • Biblioteka Uniwersytecka w Opolu
 • Biblioteka KUL w Lublinie
 • Biblioteka Sejmowa w Warszawie
 • Biblioteka im. Raczyñskich w Poznaniu
 • Biblioteka Publiczna M. St. Warszawy [zobacz]
 • Ksi±¿nica Pomorska w Szczecinie [zobacz]
 • Biblioteka PAN w Kórniku [zobacz]
 • Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich we Wroc³awiu [zobacz] [zobacz]
 • Ksi±¿nica Beskidzka w Bielsku-Bia³ej [zobacz]
 • Ksi±¿nica Miejska w Toruniu [zobacz]
 • Gabinet Marsza³ka Senatu RP [zobacz]
 • Biblioteka Miejska w Opolu
 • Biblioteka Miejska w Bia³ymstoku
 • Biblioteka MIejska w Inowroc³awiu
 • Biblioteka G³ówna Uniwersytetu Opolskiego w Opolu [zobacz]
 • Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie [zobacz]
 • Muzeum O¶wiêcim-Brzezinka
 • Muzeum ¯up Krakowskich w Wieliczce
 • Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra Czêstochowa
 • PLL LOT w Warszawie
 • Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Warszawie
 • Urz±d Ochrony Pañstwa w Warszawie
 • Stra¿ Graniczna w Warszawie
 • General Motors w Warszawie
 • MAN Pojazdy U¿ytkowe Polska w Poznaniu
 • Volkswagen w Poznaniu
 • PKS Szczecinek
 • Akademia Sztuk Piêknych we Wroc³awiu
 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Instytut Badañ Literackich PAN w Warszawie
 • Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Czêstochowie
 • Dom Wydawniczy "Bellona" w Warszawie
 • Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy K³odzkiej
 • Zak³ad Literatury Staropolskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Ustrzykach Dolnych
 • Kancelaria Notarialna w ¶rodzie ¶l±skiej
 • Uniwersytet Wroc³awski
 • Uniwersytet ¶l±ski w Katowicach
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie
 • Universitat Tubingen - Tubingen - Niemcy
 • Westfaliche Wilhelms Universitat - Munster - Niemcy
 • Universitat Leipzig - Leipzig - Niemcy
 • Department of Classical Philology Vilnius Universitet - Litwa
 • Biotech Center Cook College - USA
 • Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdañsku
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Gdañsku
 • Biblioteka G³ówna Uniwersytetu Gdañskiego w Sopocie
 • Centralne Muzeum Morskie w Gdañsku
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN oddzia³ w Poznaniu
 • Instytut Pamiêci Narodowej oddzia³ w Gdañsku
 • Instytut Sztuki PAN w Warszawie
 • Ksi±¿nica Pomorska w Szczecinie
 • Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
 • Muzeum Historyczne Miasta Gdañska
 • Muzeum Narodowe w Gdañsku
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Muzeum Pi¶miennictwa I Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
 • Nadba³tyckie Centrum Kultury w Gdañsku
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdañsku
 • Politechnika Gdañska
 • Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji oddzia³ w Bydgoszczy
 • Pomorski Urz±d Wojewódzki w Gdañsku
 • Przedsiêbiorstwo Pañstwowe Pracownie Konserwacji Zabytków w Gdañsku
 • Telewizja Polska S.A. oddzia³ w Gdañsku
 • Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
 • Urz±d Miasta Sopotu
 • Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Ekonomiczna we W³oc³awku
 • Wy¿sza Szko³a Morska (Akademia Morska) w Gdyni
 • Zak³ad Badañ Narodowo¶ciowych w Poznaniu
 • Zamek Królewski w Warszawie
Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl