Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Kamery mikrofilmowe
  Kamery mikrofilmowe (35mm)
  Zeutschel OK 301/300
  Zeutschel OK 400
  Kamery mikrofilmowe (16mm)
  Zeutschel OK 121
  Agfa Admis CD 51
  Buic 4000
Kamery hybrydowe
Skanery do mikrofilmów
Czytniki mikrofilmów
Wywo³ywarki
Duplikatory mikrofilmów 16 i 35mm
Urz±dzenia kontrolne
Nagrywarka plików na ta¶mie mikrofilmowej
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Zeutschel OK 400/401

Kamery OK 400/401 zapewniaj± jako¶æ i bezpieczeñstwo na najwy¿szym poziomie.
  • ³atwe w obs³udze
  • wygodne, przejrzyste menu
  • o¶wietlenie zimnym ¶wiat³em
  • wysoka produktywno¶æ
  • inteligentny system ruchomej ko³yski
  • obs³uga mikrofilmów 16 mm oraz 35 mm, perforowanych i nieperforowanych
  • model OK 400 obs³uguje formaty do rozmiaru A0

Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl