Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Kamery mikrofilmowe
Kamery hybrydowe
Skanery do mikrofilmów
  Skanery do mikrofilmów manualne
  Canon MS 300/350
  Canon MS 800
  Automaty skanuj±ce do flmów 16 i 35 mm
  Zeutschel OM 1200/1400
  Automat skanuj±cy do mikrofisz
  Zeutschel OM 1100
Czytniki mikrofilmów
Wywo³ywarki
Duplikatory mikrofilmów 16 i 35mm
Urz±dzenia kontrolne
Nagrywarka plików na ta¶mie mikrofilmowej
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Canon MS 300/MS 350

Wydajne i ekonomiczne systey skanowania mikrofilmów.
  • skanowanie klatek mikrofilmowych w formacie A4
  • rozdzielczo¶æ do 600 dpi
  • o¶wietlenie halogenowe
  • automatyczne rozpoznawanie i obsluga mikrofilmów 35 mm negatywowych orz pozytywowych
  • skanowanie z szybko¶ci± poni¿ej 10 s dla 600 dpi
  • skaner Canon MS 350 umo¿liwia automatyczne ustawianie ostro¶ci, zmianê wielko¶ci i obrót obrazu oraz wyposa¿ony jest w dedykowan± drukarkê

Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl