Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Kamery mikrofilmowe
Kamery hybrydowe
Skanery do mikrofilmów
  Skanery do mikrofilmów manualne
  Canon MS 300/350
  Canon MS 800
  Automaty skanuj±ce do flmów 16 i 35 mm
  Zeutschel OM 1200/1400
  Automat skanuj±cy do mikrofisz
  Zeutschel OM 1100
Czytniki mikrofilmów
Wywo³ywarki
Duplikatory mikrofilmów 16 i 35mm
Urz±dzenia kontrolne
Nagrywarka plików na ta¶mie mikrofilmowej
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Canon MS 800

Szybki, uniwersalny skaner do mikrofilmów i mikrofisz. Oferuje wysok± jako¶æ dokumentów elektronicznych.
  • obs³uguje mikrofilmy 16 mm i 35 mm, karty ANSI i 3M, karty aperturowe, mikrofisze i jackety
  • skanuje w formacie A3 i A4
  • rozdzielczo¶æ do 600 dpi
  • skaner w pe³ni automatyczny, wyposa¿ony w dedykowan± drukarkê

Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl