Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Kamery mikrofilmowe
Kamery hybrydowe
Skanery do mikrofilmów
Czytniki mikrofilmów
  Zeutschel OL2/3
  Indus Super Carrel-M
  Indus Super Carrel
  Indus Model 4601-A3 U
  Indus Model 4601-11
  MicroVue
  Czytniki do mikrofisz
  Zeutschel CL2
  Indus Model 4601-06
  Canon FR 90
  Canon FR 100
Wywo³ywarki
Duplikatory mikrofilmów 16 i 35mm
Urz±dzenia kontrolne
Nagrywarka plików na ta¶mie mikrofilmowej
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Zeutschel OL 2/OL 3

Uniwersalne czytniki do wszystkich rodzajów mikrofilmów.
  • wysokiej jako¶ci, ergonomiczne urz±dzenia gwarantuj±ce d³ugotrwa³e u¿ytkowanie
  • mo¿liwo¶æ obrotu obrazu o 360°
  • du¿a ostro¶æ obrazu, równomierne o¶wietlenie tak¿e na krawêdziach obrazu
  • czytniki mog± byæ wyposa¿one opcjonalnie nawet w trzy wymienne obiektywy powiêkszaj±ce

    Zeutschel OL2

  • Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl