Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Kamery mikrofilmowe
Kamery hybrydowe
Skanery do mikrofilmów
Czytniki mikrofilmów
  Zeutschel OL2/3
  Indus Super Carrel-M
  Indus Super Carrel
  Indus Model 4601-A3 U
  Indus Model 4601-11
  MicroVue
  Czytniki do mikrofisz
  Zeutschel CL2
  Indus Model 4601-06
  Canon FR 90
  Canon FR 100
Wywo³ywarki
Duplikatory mikrofilmów 16 i 35mm
Urz±dzenia kontrolne
Nagrywarka plików na ta¶mie mikrofilmowej
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Indus Super Carrel

Czytnik zaprojektowany z my¶l± o ³atwym, komfortowym i d³ugotrwa³ym u¿ytkowaniu.
  • obs³uguje mikrofilmy 16 mm oraz 35 mm
  • precyzyjna, laserowa optyka pozycjonowana w celu optymalizacji ostro¶ci
  • wysoka rozdzielczo¶æ, mo¿liwo¶æ powiêkszenia obrazu od 18x ~42 x
  • ³atwa obs³uga, podgl±d, bezodb³yskowy obraz
  • obrót obrazu o 360°
  • o¶wietlenie automatycznie regulowane do wielko¶ci obrazu, co gwarantuje optymaln± ilo¶æ ¶wiat³a

Carrel

Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl