Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Kamery mikrofilmowe
Kamery hybrydowe
Skanery do mikrofilmów
Czytniki mikrofilmów
  Zeutschel OL2/3
  Indus Super Carrel-M
  Indus Super Carrel
  Indus Model 4601-A3 U
  Indus Model 4601-11
  MicroVue
  Czytniki do mikrofisz
  Zeutschel CL2
  Indus Model 4601-06
  Canon FR 90
  Canon FR 100
Wywo³ywarki
Duplikatory mikrofilmów 16 i 35mm
Urz±dzenia kontrolne
Nagrywarka plików na ta¶mie mikrofilmowej
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Canon FR 90

Niewielkie urz±dzenie, które pozwala na odwzorowanie 90% wielko¶ci oryginalnego obrazu zapisanego na klatce mikrofilmowej
  • lekki, ³atwy i wygodny w obs³udze
  • gwarantuje jednakow± ostro¶æ ca³ego obrazu
  • mo¿liwo¶æ powiêkszenia od 21x~43x

Cannon FR90

Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl