Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Kamery mikrofilmowe
Kamery hybrydowe
Skanery do mikrofilmów
Czytniki mikrofilmów
Wywo³ywarki
  Zeutschel OE 505
  Zeutschel OE 504
  Indus MF3 Processor
  Agfa Copex FP 500
  Kodak Prostar
Duplikatory mikrofilmów 16 i 35mm
Urz±dzenia kontrolne
Nagrywarka plików na ta¶mie mikrofilmowej
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Indus MF3 Processor

Uniwersalna wywo³ywarka do wszystkich rodzajów mikrofilmów.
  • jednoczesne wywo³ywanie kilku ró¿nych formatów mikrofilmów
  • ³atwa i wygodna w obs³udze
  • efektywna, pozwala na wywo³anie nawet 3 filmów 16 mm w czasie krótszym ni¿ 40 min.
  • regulacja temperatury i prêdko¶ci pozwala na uzyskanie optymalnych parametrów
  • praktyczna, ekonomiczna w u¿ytkowaniu

Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl