Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Kamery mikrofilmowe
Kamery hybrydowe
Skanery do mikrofilmów
Czytniki mikrofilmów
Wywo³ywarki
  Zeutschel OE 505
  Zeutschel OE 504
  Indus MF3 Processor
  Agfa Copex FP 500
  Kodak Prostar
Duplikatory mikrofilmów 16 i 35mm
Urz±dzenia kontrolne
Nagrywarka plików na ta¶mie mikrofilmowej
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Agfa Copex FP 500

Wywo³ywarka Agfa Kopex FP 500 jest uniwersalnym urz±dzeniem przystosowanym do pracy przy ¶wietle dziennym.
  • niezawodna, ³atwa w obs³udze, zapewnia najwy¿sz± jako¶æ pracy
  • stabilna konstrukcja oraz ³atwo¶æ regeneracji sprawiaj±, ¿e urz±dzenie od lat jest zachwalane przez rzeszê u¿ytkowników
  • regulowana prêdko¶æ
  • intensywne, podwójne p³ukanie gwarantuje trwa³o¶æ mikrofilmu oraz zamieszczonych na nim danych

Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl