Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Kamery mikrofilmowe
Kamery hybrydowe
Skanery do mikrofilmów
Czytniki mikrofilmów
Wywo³ywarki
  Zeutschel OE 505
  Zeutschel OE 504
  Indus MF3 Processor
  Agfa Copex FP 500
  Kodak Prostar
Duplikatory mikrofilmów 16 i 35mm
Urz±dzenia kontrolne
Nagrywarka plików na ta¶mie mikrofilmowej
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Kodak Prostar

Wytrzyma³o¶æ wywo³ywarki firmy Kodak gwarantuje wieloletni±, efektywna pracê urz¹dzenia.
  • doskona³a, odpowiadaj±ca europejskim standardom jako¶æ filmów
  • szybka, bezpieczna, energooszczêdna
  • ³atwa wymiana czê¶ci

Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl