Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Zakres us³ug
Standardy
Organizacja
Skanowanie mikrofilmów
Sprzêt
Najwiêksze wykonane zlecenia
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Organizacja

Mikrofilmowanie wykonujemy w naszych centrach archiwizacyjnych w Szczecinie, Gdañsku, Warszawie, Poznaniu, Wroc³awiu, £odzi i Krakowie. Zapewniamy transport samochodem przystosowanym do przewozu woluminów.

Dla zbiorów cennych i unikatowych firma nasza jest przygotowana do zainstalowania kamer mikrofilmowych i wykonania us³ugi w miejscu wskazanym przez zleceniodawcê.

Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl