Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Zakres us³ug
Standardy
Organizacja
Skanowanie mikrofilmów
Sprzêt
Najwiêksze wykonane zlecenia
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Skanowanie mikrofilmów

Digitalizacja mikrofilmów odbywa siê po ich dostarczeniu do jednego z naszych oddzia³ów. Skanowanie poprzedzone jest czynno¶ci± oczyszczenia b³ony z zabrudzeñ oraz podklejenia zauwa¿onych uszkodzeñ. Wed³ug potrzeb wymieniane s± szpule i pude³ka. Ca³o¶æ koñczy siê procesem konserwacji mikrofilmu.

Skanowanie mikrofilmów 16mm, 35mm i mikrofisz, dokonuje siê z rozdzielczo¶ci± od 100 - 600 dpi.

Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl